Infolinia: +48 77 541 84 45

Regulamin

I. Warunki ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.wideprint.pl/ jest WidePrint Dariusz Sobieszek zwana w dalszej części regulaminu Sprzedającym.

2. Kupujący w sklepie internetowym WidePrint zwany jest w dalszej części regulaminu Nabywcą.

3. Zakup w sklepie internetowym WidePrint oznacza akceptację niniejszego regulaminu, z którym należy się zapoznać przed złożeniem zamówienia

4. Aby dokonać zakupu Nabywca zobowiązany jest do wypełnienie formularza zamówienia i podania w nim zgodnych z prawdą danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email. W przypadku gdy Nabywca poda fałszywe dane, ponosi on całkowitą odpowiedzialność za wszelkie wynikłe z tego faktu szkody

II. Zawarcie umowy

1. Nabywca może złożyć zamówienie w sklepie internetowym … poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówień dostępnego na stronie.

2. Przed zamówieniem Nabywca musi każdorazowo dokonać konfiguracji produktu korzystając z dostępnego na stronie konfiguratora produktów.

3. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym WidePrint produkowane są na podstawie indywidualnie skonfigurowanego zamówienia przez Nabywcę i na jego wyraźne życzenie, pod warunkiem, że wymagane zmiany nie będą odbiegały od pierwotnego przedmiotu zamówienia.

4. Ostateczna cena zamówienia zależna jest od indywidualnej konfiguracji produktu i nie zawiera kosztów wysyłki.

5. Podane ceny są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek Vat.

6. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu płatności przez Nabywcę i po jej zaksięgowaniu na koncie bankowym Sprzedającego.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w przypadku nieprawidłowo podanych lub niepełnych danych teleadresowych bądź w przypadku nieuregulowania płatności w ciągu … dni od momentu złożenia zamówienia.

III. Warunki dostawy

1. Dostawy produktów realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich, inne sposoby dostawy muszą być każdorazowo ustalone ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia

2. Koszty przesyłki ustalane są indywidualnie przez Sprzedającego i są zależne od rozmiaru i wagi produktu

3. Dostawa zamówionych produktów poza granice Polski dostępna jest jedynie po każdorazowym, wcześniejszym ustaleniu warunków ze Sprzedającym

4. Odbiór osobisty w siedzibie firmy Sprzedającego możliwy jest tylko po wcześniejszym ustaleniu

5. Jeśli opakowanie produktu jest uszkodzone bądź budzi wątpliwości, że zapakowany produkt mógł ulec uszkodzeniu w trakcie transportu, Nabywca każdorazowo zobowiązany jest otworzyć przesyłkę w obecności kuriera i w razie potrzeby powinien zostać sporządzony protokół uszkodzenia produktu. W innym przypadku Sprzedający może odmówić wymiany uszkodzonego produktu

IV. Odstąpienie od umowy kupna

1. Sklep internetowy WidePrint jest sklepem wytwarzającym produkty wyłącznie na zamówienie, po wcześniejszej indywidualnej konfiguracji produktu przez Nabywcę

2. Zamówiony przez Nabywcę skonfigurowany produkt nie podlega zwrotowi ani wymianie ze względu na swoją indywidualną konfigurację, gdyż w tym przypadku zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje

3. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:   

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;   
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;    
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;   

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

1. Rękojmia

 1. Rękojmia obowiązuje przez 12 miesięcy od momentu otrzymania towaru przez Nabywcę
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za możliwe wystąpienie różnicy kolorystycznej pomiędzy oferowanym produktem, a produktem otrzymanym. Różnice te mogą bowiem wynikać z wielkości formatu, użytego papieru, folii czy płótna, czy też ustawień monitora i dlatego nie podlegają reklamacji
 3. Oferowane przez Sprzedającego produkty wytwarzane są na materiałach ogólnodostępnych i podlegają zużyciu, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Nabywca powinien sprawdzić czy otrzymany produkt jest zgodny z zamówieniem, a w razie jakichkolwiek niezgodności zgłosić to Sprzedającemu w ciągu 3 dni od momentu otrzymania produktu
 5. Wszelkie niezgodności muszą zostać zgłoszone przed rozpoczęciem montażu produktu, bowiem reklamacji podlegają tylko produkty w stanie nienaruszonym
 6. W razie wykrycia niezgodności Nabywca na swój koszt musi odesłać nienaruszony produkt, natomiast Sprzedający ma obowiązek rozpatrzyć złożoną reklamację w ciągu 14 dni roboczych
 7. Produkt uszkodzony w trakcie montażu lub nieprawidłowego użytkowania przez Nabywcę nie podlega reklamacji

  2. Prawa autorskie 

 8. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym… objęte są na całym świecie prawami autorskimi
 9. Zabronione jest produkowanie, powielanie oraz rozpowszechnianie produktów dostępnych w sklepie internetowym …
 10. Czerpanie dochodów z zamówionych produktów możliwe jest tylko i wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody od Sprzedającego
 11. Jeśli w celu wytworzenia produktu Nabywca przekazuje Sprzedającemu zdjęcia lub grafikę, to oświadcza on, że posiada do niego prawa autorskie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania okazania posiadania prawa autorskiego na piśmie
 12. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U. z 2006 r., Nr 90 poz 631 z późn. zm.)

V. Opinie w sklepie internetowym WidePrint

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W razie powstania ewentualnych sporów między Sprzedającym a Nabywcą, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygnięcie ich poddane zostanie sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.